Citaat van een ouder:

'Deze school slaagt er op een fijne manier in kwaliteit te combineren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van het kind.'

De BMS staat open voor alle kinderen. Ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden bij onze school worden van harte uitgenodigd voor een algemene informatieochtend. 

Algemene Informatie-Ochtenden nieuwe leerlingen

Kennismaking en rondleiding van belangstellende ouders, 9.00-10.00 uur op de volgende data:

 • Dinsdag 26 september 2017
 • Donderdag 19 oktober 2017
 • Dinsdag 28 november 2017
 • Donderdag 14 december 2017
 • Dinsdag 30 januari 2018
 • Donderdag 15 februari 2018
 • Dinsdag 27 maart 2018
 • Donderdag 12 april 2018
 • Dinsdag 29 mei 2018
 • Donderdag 21 juni 2018
 • Dinsdag 10 juli 2018

Formulier

Om uw kind(eren) aan te melden vult u het formulier in. Deze kunt u ingevuld aan ons retourneren. (N.b. Wij hebben op dit moment een wachtlijst)

Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met . (administratie) Tel: 035 - 691 3684. Zij is op dinsdag- en donderdagochtend (van 9.00 uur tot 12.00 uur) aanwezig om vragen te beantwoorden.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden gaat aan inschrijven vooraf. Bij een aanmelding wordt het kind geregistreerd als toekomstige leerling. Feitelijk zit het kind dan nog niet op onze school. Van inschrijving (= toelating) is pas sprake als het kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Tussen het moment van inschrijving en plaatsing, kan soms enige tijd zitten, soms jaren. U hoort 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt of uw kind geplaatst kan worden.

Plaatsing in de onderbouw (groep 1)

Bij aanmelding van uw kind zijn er twee mogelijkheden: of er is plaats in de onderbouw (groep 1) waarvoor uw kind wordt aangemeld, of er is geen plaats. In dat geval komt uw kind op de wachtlijst te staan. De volgorde van de plaats op de wachtlijst is afhankelijk van de volgende vijf criteria:

 1. er is reeds plaats voor broertje/zusje ingeschreven op de BMS.
 2. Het aangemelde kind is afkomstig van een andere Montessori school.
 3. Evenwichtige verdeling leerlingenaantallen bij beginnende kleuters (zie toelichting*)
 4. Proberen een evenwichtige verdeling jongens en meisjes te creëren
 5. Datum van aanmelding

Toelichting bij punt 3*

Bij kleuters die voor het eerst naar de onderbouw (groep 1) gaan wordt onderscheid gemaakt tussen starters en instromers. Starters zijn kinderen die aan het begin van het nieuwe schooljaar naar school gaan (zij worden vier jaar in de maanden juli t/m december). Instromers zijn kleuters die vanaf januari of daarna vier jaar worden. Starters stromen in  en na twee schooljaren stromen zij door naar groep drie. Instromers na stromen pas na 2,5 schooljaar uit naar groep 3. Deze doorstroming heeft consequenties voor de leerlingaantallen in groep drie. Bij een dreigende ongelijke verdeling van de aantallen starters en  instromers behoudt de school zich het recht, om starters of instromers die bovenaan de wachtlijst staan voor te laten gaan bij plaatsing. Dit recht behoudt de school zich ook voor bij een dreigende ongelijke verdeling van aantallen jongens en meisjes.

Overplaatsing van een andere school

Wanneer sprake is van eventuele overplaatsing, zal na een gesprek met de ouders en de directeur,  toestemming worden gevraagd om informatie in te winnen bij de huidige school. Het contact met de betreffende school zal verlopen via de directeur en/of intern begeleider. Eventueel kan een kind dat voor overplaatsing in aanmerking komt, een dag (proefdag) meedraaien in een groep van de bouwcoordinator. De ervaringen van deze dag worden tussen ouders en de directeur uitgewisseld. Vervolgens beslist de directeur over mogelijke plaatsing. Over deze beslissing worden naast de ouders ook de school van herkomst ingelicht.

Wachtlijst

Na verwerking van het aanmeldingsformulier ontvangt u bericht of uw kind daadwerkelijk op onze school is geplaatst in de groep en het schooljaar waarvoor het is aangemeld, dan wel dat uw kind op de wachtlijst staat omdat betreffende groep vol is. Indien uw kind onverhoopt op de wachtlijst komt te staan, zullen wij contact met u opnemen zodra er wel een plaats beschikbaar is gekomen. Bovendien worden alle ouders van wachtlijstleerlingen jaarlijks aangeschreven met de vraag of betreffende leerling nog op de wachtlijst moet blijven staan. Zodoende blijft de wachtlijst actueel. Op dit moment is er een wachtlijst.

Van aanmelding naar inschrijving

Op de eerste schooldag van uw kind wordt de aanmelding omgezet in een formele inschrijving. Als uw kind eenmaal onderwijs op onze school volgt, wordt van de ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Uit de ouderbijdage worden extra voorzieningen ten behoeve van het onderwijs bekostigd.

Zoals hieronder beschreven:

Ieder jaar ontvangt de BMS een financiële bijdrage van de overheid, die gebaseerd is op het aantal leerlingen. Deze middelen zijn echter niet toereikend om een aantal voorzieningen te bekostigen die wij als vereniging van belang achten voor onze school. Mede dankzij de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage is de BMS in staat geweest deze voorzieningen, waarvan leerlingen dagelijks profiteren, te handhaven. De BMS streeft naar een hoge kwaliteit van het onderwijs en leermethoden. De ouderbijdrage wordt volledig ingezet voor zaken waar we met zijn allen veel belang aan hechten:

 • Kleine groepen. Op dit moment heeft de BMS 260 kinderen, verspreid over 11 groepen. De meeste andere scholen hebben klassen van rond de dertig leerlingen. Hierdoor hebben de kinderen én meer aandacht van de leraar en meer vierkante meters per kind ter beschikking wat voor een methode als Montessori van belang is voor een effectieve leerprestatie;
 • Extra vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, muzikale vorming, creatieve vorming en handvaardigheid, die uit de overheidsmiddelen niet te bekostigen zijn;
 • Tussenschoolse opvang, die met hulp van de leerkrachten/ouders en een extra conciërge wordt gerealiseerd;
 • Extra investeringen in Montessorimaterialen, die vaak duurder zijn dan gewone materialen en bijvoorbeeld ICT. Recent is geïnvesteerd in een nieuw draadloos netwerk, een software omgeving voor leerlingen en tablets.

De ouderbijdrage is een belangrijk en vaste component van de financiering van de school geworden. Het vaste karakter vloeit voort uit het type bestedingen: personeel en middelen die over meerdere jaren worden afgeschreven.