100 jaar BMS

Reunie 2016

maandag 20 juni 2016

Op zaterdag 18 juni 2016 organiseerde de BMS een reünie. Het was een groot feest voor alle oud–leerlingen, oud–leerkrachten en oud–bestuursleden.

Link naar ons feestboek

Link naar het lustrum-magazine

De afgelopen maanden hebt u in de BMS Update kunnen lezen over de geschiedenis van de Bussumse Montessorischool van 1915 tot 2016. Ondergetekende kreeg daarbij hulp van Joke Brandenburg, Henk Smits, Ellen Koops, Bettien van Holst Pellekaan, Rosalie Mendera, Leen en Eugenie van den Heuvel (allen veel dank!) – en heeft getracht zoveel mogelijk bronnen te raadplegen zoals foto-, jubileumboeken (1981, 1990) en ook videomateriaal. Wie de samenvatting nog eens rustig wil bekijken, kan terecht op de website. Ik wens alle betrokkenen een prachtig lustrum! Oud-leerling (1982 - 1990) Arnoud van den Heuvel

BMS100 #18 – De jaren '10

maandag 7 december 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Hoe vernieuwden we de BMS?

In 2009 werd de peutergroep van twee groepen, teruggebracht naar één. Het blauwe gebouw in de tuin van de school voldeed niet meer aan de eisen. In 2012 waren er geen peutergroepen meer. In dat jaar nam de heer Henk Smits afscheid. Hij werd opgevolgd door de heer Mark Hinssen die wegens ziekte in 2013 zijn taak overdroeg aan interim directeur Hilbert de Vries. In 2014 werd mevrouw Ellen Koops directeur. De Bussumse Montessorischool vernieuwde zich op allerlei terreinen: er werd een nieuwe website gemaakt en de papieren nieuwsbrief werd vervangen door een digitale, de ‘BMS Update’. Sinds een paar jaar werden in plaats van eindmusicals, eindfilms geproduceerd door de achtste groepers (met een beetje hulp van studenten van de filmacademie). In 2015 werd het startschot gegeven voor een feestelijk lustrum, want in 2016 bestaat de Bussumse Montessorischool 100 jaar!

BMS100 #17 – CITO of NIO?

maandag 30 november 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Hoe werden de achtste groepers getoetst?

Het idee van een nationale toets om het niveau van leerlingen te toetsen ontstond in 1958. Aanvankelijk kreeg het Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling veel kritiek vanuit de samenleving. Zo zou het ongepast zijn om een kind te meten en de toets zou niet in de Nederlandse onderwijscultuur passen. De eerste Cito-toets stamt uit 1968 en was niet wettelijk verplicht. Toch maakte 85 procent van de Nederlandse basisscholen hier gebruik van. Montessorischool-directeur Henk Smits was rond de eeuwwisseling geen voorstander van de Cito-toets. In deze toets werd op dat moment de basis gezien voor het schooladvies, terwijl het vooral de feitelijke schoolprestaties toetste (momentopname) en in mindere mate de mogelijke schoolprestaties (over een langere periode). Er werd een alternatief gevonden in de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest Onderwijs). Deze werd sinds 2008 afgenomen door de schoolbegeleidingsdienst. In 2014 werd een centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verplicht gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze toets mocht niet worden gebruikt voor het schooladvies van de leerling (eerder als bevestiging van een reeds afgegeven advies), maar wel om het niveau van de school te toetsen aan het landelijk gemiddelde. Naast de diverse Medio-toetsen – die voortkwamen uit het (eveneens verplichte) leerlingvolgsysteem – werden door de schoolleiding ook factoren als leerprestaties, aanleg, werkhouding en ontwikkeling tijdens de basisschoolperiode meegewogen. Vanaf 2014 werden de toetsen volledig geïntegreerd in het basisonderwijs en ook in het Montessorionderwijs.

BMS100 #16 – De jaren '00

maandag 23 november 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Hoe begon de nieuwe eeuw voor de BMS?

Een flink aantal nieuwe leerkrachten kwam werken op de school. In 2002 bereikte mevrouw Vonhoff de pensioengerechtigde leeftijd, maar ze wilde van stoppen niet weten. In 2004 werd de school geheel gerenoveerd. Daarop werd de school voor één jaar ondergebracht in de Beatrixschool aan de Ceintuurbaan. Het laatste onderbouwlokaal werd een speelzaal en toneelzaal in één. De benedenverdieping werd geschikt gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking en de bovenverdieping werd uitgebreid met twee klaslokalen en toiletten. In 2005 werd de vernieuwde school feestelijk geopend. In 2006 nam muziekjuf Vonhoff dan toch – toegezongen door honderden kinderen – afscheid. In datzelfde jaar, tijdens de viering van het ’90 jarig bestaan, vierde de Bussumse Montessorischool een groot feest in sportzaal De Lunet. Alle groepen traden op in een feestelijk circus.

BMS100 #15 – De jaren '90

maandag 16 november 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Was de BMS millennium-proof?

In 1993 nam mevrouw Steenhuizen afscheid. Ze verhuisde naar Groningen, waar ze directeur werd op een Montessorischool. Mevrouw Bollen – adjunct directeur onder mevrouw Steenhuizen – werd in 1994 een paar maanden waarnemend directeur, waarna ze werd opgevolgd door Henk Smits die uit Maarssen kwam. De papieren nieuwsbrief werd ingevoerd en er werd op toegezien dat alle ouders de eigen bijdrage betaalden. Traditioneel gezien had de Bussumse Montessorischool één achtste groep waarin alleen de laatstejaars zaten. In 1998/1999 werd dit – conform de Montessorileer – een gemengde groep met zesde, zevende en achtste groepers, wat veel reuring gaf, niet in de laatste plaats bij de ouders. Rond de eeuwwisseling werd geëxperimenteerd met een flexibele ochtendpauze, maar dit kwam de concentratie en de effectieve leertijd toch niet ten goede.

BMS100 #14 – De jaren '80

maandag 9 november 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Een nieuw gebouw, maar hoe verkreeg de school nieuwe aanwas?

De jaren 1980 en 1981 waren belangrijk: de school werd verbouwd. De leerlingen van vijf klassen werden voor een jaar ondergebracht in de Vondelschool. Tijdens de verbouwing liepen alle leerkrachten en bestuursleden bij toerbeurt ’s nachts wacht op school, om te voorkomen dat er werd gestolen. De verbouwde school werd in augustus 1981 feestelijk heropend. In 1982 daalde het aantal leerlingen echter verontrustend en op andere scholen in het Gooi was dat niet anders. Er werden in die tijd veel minder kinderen geboren. Voorzitter Simon de Jong verzette veel werk om een nieuwe peutergroep van start te laten gaan, zodat het leerlingental weer kon groeien. In 1987 werd het handenarbeidlokaal in de tuin verbouwd en konden de kinderen er wekelijks twee dagen terecht voor handvaardigheidsles en textiele werkvormen. De andere dagen deed het dienst als peuterlokaal. In 1989 vierde mevrouw Steenhuizen haar 25-jarig jubileum en vanaf dat jaar kwam ook oud-directeur, de heer Van Seventer, jaarlijks terug als speciale gast op 5 december. Voorbereidingen werden getroffen voor de viering van het 75-jarig bestaan van de Schoolvereniging. De dag voor de kerstvakantie werd in de school een grote kerstmarkt gehouden waar kinderen uit alle groepen hun zelfgemaakte spullen verkochten; van gekleide kandelaars tot kransen en pitrieten mandjes. De opbrengst kwam in de jubileumpot.

BMS100 #13 – De jaren '70

maandag 2 november 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. De jaren '70: Wissel van de wacht!

In deze jaren was het een komen en gaan van leerkrachten, maar de heer Van Seventer bleek een rots in de branding. De periode dat hij leiding gaf aan de school kenmerkte zich door veel interne vernieuwingen en aanpassingen aan een veranderd tijdsbeeld, waarbij de Montessori–grondslag gehandhaafd bleef. De heer Van Seventer verstond de kunst om leiding te geven zonder autoritair te zijn. Hij gaf ieder de ruimte om zijn of haar specifieke talenten te ontwikkelen. Ook binnen het team van leerkrachten heerste een Montessoriale sfeer van collegialiteit, enthousiasme en waardering voor elkaars werk: ‘Vrijheid in gebondenheid.’ In 1973 had mevrouw Van Soelen haar klas overgedragen aan Paulien Heijligers. In 1974 zei Mieke van Breda haar klas vaarwel. Mevrouw van Soelen, mevrouw Koster en mevrouw Van de Burg bereikten de pensioengerechtigde leeftijd. Zelfs de concierge, meneer Leijenhorst nam afscheid. Joke Brandenburg kwam om les te geven aan de jongsten. In 1975 werd een vijfde lokaal bijgebouwd voor de kleuters. 1 juli 1976 nam De heer Van Seventer na bijna 20 jaar afscheid, opgevolgd door Carli Steenhuizen in 1977. Els Bollen werd hoofd van de kleuterafdeling. In 1978 kreeg mevrouw Heijligers de hoogste groep en sindsdien sloten alle leerlingen hun Montessori-schooltijd af met een jaar in de klas van juf Heijligers. In de jaren ’74 en ’77 was door de gemeenteraad van Bussum besloten om medewerking te verlenen voor het moderniseren van de toiletten en de keuken. Ook moest er een zesde lokaal komen. Er werd besloten dat de plannen onderdeel moesten worden van een totale renovatie van het schoolgebouw. Door bureaucratie en wisselende inschattingen van Architectenbureau Bos, zou het pas in 1980 lukken om het project aan te besteden (bouwbedrijf Coen Hagendoorn BV te Huizen). De verbouwing kostte ongeveer ƒ1.140.000.

BMS100 #12 – De jaren '60

maandag 26 oktober 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Waarom werd de Montessorischool eind jaren '60 gesplitst?

De heer Wim van Seventer was nog steeds hoofd van de school. In 1960 kregen de kinderen nieuwe tafels en stoelen. Er werden ook nieuwe kasten aangeschaft. Op 1 september 1964 werd juffrouw Carli Steenhuizen leidster in de onderbouw. Na enkele jaren ging ze naar de bovenbouw. In 1966 bestond de school een halve eeuw. Juffrouw Rie Koster organiseerde in april een feest voor de kleuterafdeling, in juni 1966 gevolgd door de afdeling L.O. (Lager Onderwijs). Het klasje van juffrouw Koster met 3-jarige kleuters moest op 1 augustus 1966 worden opgeheven vanwege een tekort aan financiële middelen. Rond die tijd werd ook de zesdaagse werkweek afgeschaft. De vrije zaterdag werd ingevoerd, voor de leerkrachten, maar natuurlijk ook voor de kinderen. Per 1 augustus 1986 viel het IVO (Individueel Voortgezet Onderwijs) onder de overgangsregeling van de Mammoetwet, een wet die ervoor zorgde dat leerlingen langer door konden leren om zich beter te kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. Mulo, mms en hbs werden afgeschaft en vervangen door mavo (later vmbo), havo en vwo. Het schriftelijk examen werd verplicht. Het bestuur besloot dat dit IVO-gedeelte van de Montessorischool zelfstandig verder moest. De kinderen verhuisden naar een nieuw gebouw aan de Koekoeklaan, de Fontein-mavo (genoemd naar de oud directeur Henk Fontein) en een paar jaar later gingen de Fontein-mavo en de Montessorischool uit elkaar en werd de Fontein-mavo gevoegd bij de Vereniging ‘Goois Lyceum’.

BMS100 #11 – De jaren '50

zondag 18 oktober 2015

In de aanloop naar het lustrum duiken we in de archieven. Hoe verliepen de jaren '50?

In 1951 kreeg de kleuterschool er een vierde groep bij. Er waren toen in totaal 120 leerlingen van 3 tot 6 jaar. Datzelfde jaar nam het hoofd van de lagere school, de heer Job Daalder – die sinds 1944 bij de school betrokken was – afscheid. Hij werd directeur van een Observatiehuis voor jongens in Den Haag. De heer Jelle Sixma nam het stokje over en onder zijn leiding kwam de school in rustig vaarwater. Het geschreven schoolrapport werd ingevoerd. Voorheen werd alle informatie mondeling verstrekt. Op 23 maart 1956 werd het 40-jarig bestaan gevierd met een feestweek waarbij oud-leerlingen, bestuursleden en leerkrachten terugkwamen. Er was een herdenking door de heer Fontein van Mevrouw Adelaar-Fürth en de ouders van de leerlingen hadden als jubileumgeschenk een geldbedrag verzameld (ƒ500,-) waarmee de tuin werd opgeknapt. In oktober datzelfde jaar nam de heer Sixma afscheid. Hij werd leraar aan de kweekschool van het Haags Genootschap. De heer Wim van Seventer, die onderwijzer was aan de 10e Montessorischool in Amsterdam, werd in 1957 hoofd van de Montessori-lagere school. In 1959 werd juffrouw van Veen (mevrouw Wil Vonhoff – Van Veen) aangenomen. Zij zou (als leerkracht – en sinds 1982 als vakleerkracht muziek) werkzaam blijven tot 2006.