Financiële bijdragen ouders

Toelichting

Lidmaatschap van de Vereniging 

De BMS is qua organisatievorm een vereniging, waarbij de ouders en verzorgers van de kinderen de leden vormen van de vereniging. In de statuten van de vereniging wordt o.a. het lidmaatschap, de rechten & plichten, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen binnen de vereniging (bestuur, ledenraad en leden / algemene vergadering) beschreven. 

Om als ouders een stem te hebben in de besluitvorming van de school, via de algemene leden vergadering (ALV) of als lid van de ledenraad, moet je lid zijn van de vereniging. Doordat een of meerdere kind(eren) uit een gezin de BMS bezoek(t)(en), zijn hun ouders/verzorger automatisch lid van de vereniging. Dit lidmaatschap is gratis.

Vrijwillige ouderbijdrage 

Richtlijnen 

De BMS vraagt al sinds vele jaren aan de ouders en verzorgers van de kinderen die op de BMS zitten een vrijwillige ouderbijdrage. De Wet op het Primair Onderwijs laat dit ook toe en stelt onder andere in artikel 40.1 dat van ouders en verzorgers een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. 

Naast de Wet op Primair Onderwijs, conformeert de BMS zich ook aan de uitgangspunten die geformuleerd zijn in de richtlijn Vrijwillige Ouderbijdrage van de PO raad: 

1. Het schoolbestuur waarborgt de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedere leerling en draagt daarmee zorg dat, hoewel vrijwillig, financiële ouderbijdragen niet leiden tot (impliciete) drempels voor de toegankelijkheid van het onderwijs, of onderwijs gericht op specifieke onderwijsbehoeften 

2. De ouderbijdrage is te allen tijde vrijwillig. Het bestuur en de school vermelden dit expliciet in de communicatie naar ouders/verzorgers. 

3. Leerlingen worden (omwille van het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage) nooit uitgesloten van enige activiteit die valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, dit betreft naast het reguliere onderwijsprogramma ook de extra aangeboden (onderwijs)activiteiten. 

4. Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld, en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders aan het onderwijs ook middels instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. 

 

Waarom wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd en is deze bijdrage zeer waardevol voor de BMS? 

Primair omdat we als school en als leden van de vereniging de schoolfaciliteiten die er zijn en de scope van het onderwijs dat we aanbieden graag in stand willen houden. 

Zo biedt de BMS aan niet-verplichte onderwijszaken aan: 

- Muziekles (door vakleerkracht Muziek) 

- Handvaardigheid (door vakleerkracht Handvaardigheid) 

- Ondersteuning vanuit DONS (de naschoolse kinderopvang die gehuisvest is op de BMS) tijdens schooluren op het gebied van creatieve en culturele activiteiten 

 

Daarnaast zijn de schoolfaciliteiten relatief gunstig voor uw kind: 

- De BMS en haar leden kiezen er bewust voor om minder grote groepen te hebben dan de norm / het gemiddelde in het primair onderwijs (PO). Het BMS beleid is dat in de middenbouw en bovenbouw de klassengrootte tussen de 24 en 28 leerlingen is. Gemiddeld zitten we momenteel onder het maximum van 28 leerlingen per groep 

- In de school zijn significant meer m2 per kind dan de PO norm. Werkelijk heeft de BMS 1800m2, terwijl de norm 1400m2 is voor 11 klassen. Oftewel 30% meer dan… 

 

Ten slotte wordt de vrijwillige ouderbijdrage ook aangewend om bepaalde investeringen mogelijk te maken. Een goed voorbeeld hiervan is dat we in 2019 een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage hebben aanwend om een leerlijn Engels niet alleen voor de bovenbouw, maar ook voor de middenbouw aan te schaffen. 

Daarnaast is het goed om op te merken dat de (beperkte) kosten die de school maakt voor de tussenschoolse opvang als gevolg van het continuerooster, door de inzet van personeel van DONS, niet ten laste van de vrijwillige ouderbijdrage exploitatie komen. 

Zonder de inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage kan de BMS het volledige huidige aanbod en de huidige faciliteiten niet zo maar continueren. Er zal sprake zijn van een negatief exploitatieresultaat zonder de huidige bijdrage. Daarnaast is de BMS een zelfstandige Montessorischool en maken we geen deel uit van een samenwerkingsverband. We kunnen als school niet profiteren van de financiële voordelen die een samenwerkingsverband tussen scholen biedt. 

Solidariteit 

Ondanks dat het een vrijwillige bijdrage is hopen we op en verwachten we een solidariteitsgevoel bij de ouders en verzorgers van de kinderen op de BMS. Om dit solidariteitsgevoel te versterken wordt de vrijwillige bijdrage gevraagd naar financiële draagkracht. 

Hoogte van de vrijwillige algemene ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt per kalenderjaar (en dus niet per schooljaar) vastgesteld en geïnd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage per kalenderjaar is momenteel:  

Gezinssituatie Toelichting Categorie Ouderbijdrage per leerling 
Tot 1x modaal Bruto gezinsinkomen lager dan € 37.000 A€ 200
Meer dan 1x maar minder dan 2x modaal Bruto gezinsinkomen hoger dan € 37.000 maar lager dan € 74.000 B€ 300 
Meer dan 2x modaal Bruto gezinsinkomen hoger dan € 74.000 C€ 400 

 

Voor kinderen die in het laatste schooljaar zitten, wordt er, voor het laatste kalenderjaar dat het kind nog op school zit, een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd naar rato van het aantal maanden dat hij/zij nog op de school zit. 

Het zelfde geldt voor kinderen die halverwege het kalenderjaar starten op de BMS. Ook voor deze kinderen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd naar rato van het aantal maanden dat hij/zij op de school zit in zijn/haar eerste kalenderjaar. 

De BMS streeft er naar om jaarlijks in april het betaalverzoek via Club Collect uit te sturen. Zie ook onder Inningsproces. Indien gewenst, kan er gekozen worden om gespreid, in drie termijnen, te betalen. 

Verantwoording 

Elk jaar wordt normaliter in november de jaarlijkse begroting besproken in de ALV. Onderdeel van de voorgestelde begroting is het voorstel voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze van besteding voor het betreffende jaar. In de begroting wordt in principe altijd de vrijwillige ouderbijdrage neutraal in de exploitatie opgenomen. Dat wil zeggen dat de kosten gelijk zijn aan de inkomsten vanuit de ontvangen bijdragen. 

De verantwoording van de werkelijke inkomsten en kosten in relatie tot de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks opgenomen in het bestuursverslag, wat onderdeel is van de jaarrekening. Daarnaast wordt deze verantwoording toegelicht in de ALV, die normaliter in mei wordt gehouden. 

Schoolkamp / schoolreis bijdrage 

De BMS organiseert jaarlijks voor de onderbouw een schoolreis en voor de middenbouw en bovenbouw een schoolkamp. 

De BMS vraagt een aparte bijdrage voor de schoolreis (op 1 dag, voor de onderbouw) en het schoolkamp (3 dagen, 2 overnachtingen, voor de midden- en bovenbouw). 

De bijdrage voor de schoolreis en/of het schoolkamp wordt achteraf geïnd. Dit heeft als voordeel dat we dan precies weten wat het kamp en de schoolreis gekost heeft en welke kinderen eventueel niet zijn meegegaan. 

De maximale hoogte van de schoolreisbijdrage is 25 euro en de maximale hoogte van de schoolkampbijdrage is 100 euro per kind. Indien de werkelijke kosten lager zijn, dan zal er een lager bedrag geïnd worden. Indien de 25 of 100 euro per kind niet dekkend zijn voor de werkelijke kosten, dan zal het exploitatie tekort ten laste komen van de algemene exploitatie van de BMS. 

De BMS streeft er naar om een maand na het schoolkamp en de schoolreis het betaalverzoek via Club Collect uit te sturen. Zie ook onder Inningsproces. 

Inningsproces 

De BMS heeft ter ondersteuning in het inningsproces van de verschillende bijdragen een contract afgesloten met Club Collect (https://www.clubcollect.com/nl/), een externe partij die een online inningssysteem aanbiedt. Al veel verenigingen en scholen maken van deze partij gebruik. Ze hebben bewezen dat ze zorgvuldig omgaan met de informatie die in hun veilige systeem wordt opgeslagen. 

De bedragen die u via het Club Collect proces betaalt aan de BMS komen in eerste instantie terecht op een derdenrekening, welke is beschermd in geval van een eventueel faillissement van Club Collect. Vervolgens worden de geïnde bedragen wekelijks door Club Collect overgemaakt op de bankrekening van de BMS.