Klachtenregeling

 

Klachten voorkomen wij graag. Hiervoor informeren tijdig en duidelijk. De meeste actuele informatie wordt met ouders gedeeld via Socialschools. Wij zien klachten ook als kans omdat een klacht, nadat deze besproken en opgelost is, ook positief kan bijdragen tot een herbezinning op het eigen handelen of vastgesteld beleid. Met andere woorden: er is een meerwaarde te behalen.

Hieronder wordt aangegeven hoe u met uw klacht dient om te gaan. Deze werkwijze is bekend bij de teamleden, bij het bestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

  1. Als het een klacht betreft met betrekking tot opvoeding/onderwijs van uw kind, dan neemt u in eerste instantie contact op met de desbetreffende groepsleerkracht. Als u en de betreffende leerkracht niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de bouwcoördinator en/of de intern begeleider ingeschakeld. De leerkracht voert regie over het proces eventueel bijgestaan door één van onze contactpersonen. Beide partijen worden dan gehoord en één of meer vervolggesprekken worden gearrangeerd. De directeur wordt op de hoogte gebracht van die gesprekken die gevoerd worden met ouders, groepsleerkrachten en bouwcoördinatoren en/of intern begeleiders. Eventueel en desgevraagd kan hij ook deelnemen aan deze gesprekken.

  2. Een klacht van algemene aard betreffende de school bespreekt u in eerste instantie met de directie.

Of als het onder 1 en 2 gestelde doorlopen is, maar voor u niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u zich wenden tot het bestuur. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot het bestuur en 1 en 2 overslaan.

Het kan voorkomen, gelet op de ernst van de zaak dat u zich niet tot bovenstaande personen en/of instanties, kunt wenden. Ook dan is het mogelijk een goede weg te bewandelen. Daartoe hebben zich mensen beschikbaar gesteld die zijn benoemd als extern vertrouwenspersoon. U kunt met deze vertrouwenspersonen in contact komen o.a. via de vertrouwenspersoon van de school, Mariska Putters

Onze school en alle andere scholen van Talent Primair (officieel Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland), hebben een goedgekeurde en vastgestelde klachtenregeling en gebruiken hiervoor hetzelfde model, de zogenaamde Modelklachtenregeling primair onderwijs.

Eerste stappen bij een klacht: Volgens de klachtenregeling zult u in de meeste gevallen met uw klacht eerst terechtkomen bij: de contactpersonen van de BMS mevrouw Margaret Rottier en vervolgens bij de vertrouwenspersonen van het bestuur mevrouw Marjon ten Heggeler en de heer drs. Harry Kelderman. Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep. Ze zijn bereikbaar via: evp@cedgroep.nl en/of (010) 407 15 99

Samen met uw vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC) te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.

Klacht indienen bij bestuur of klachtencommissie? Onze klachtenregeling kent de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of bij de klachtencommissie. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u gelijk aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en advies gaan naar het schoolbestuur. Het bestuur beslist vervolgens of het, het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt.

Hoewel de weg langs de klachtencommissie dus langer is, heeft de Wet toch deze mogelijkheid voor ouders of verzorgers met een klacht in het leven geroepen. Dit om meer garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht komt. Veel besturen zullen klachten, die rechtstreeks bij hen binnenkomen, ook doorsturen naar de onafhankelijke klachtencommissie en eerst het advies van die commissie willen afwachten.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Om niet alleen een onafhankelijke klachtencommissie, maar ook een professioneel ondersteunende en deskundige klachtencommissie aan te kunnen bieden, die veel ervaring met klachtenbehandeling opbouwt, is er één landelijke klachtencommissie opgericht. Bij deze landelijke klachtencommissie: de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC), is onze school aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.

De contactgegevens zijn:
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl