Ondersteuning

Een aanbod op maat, waarbij we uitgaan van de individuele ontwikkeling van elk kind op de BMS. Dat betekent voor elk kind speciale aandacht.Daarom hebben we het op de BMS niet over zorg, maar over ondersteuning.

Die speciale aandacht vind je dagelijks terug in de school. Dat doen we allereerst natuurlijk door elke dag goed te kijken wat ieder kind doet in de klas. Welke doelen beheerst dit kind al en waarmee kan er geoefend worden? Hoe is de taakaanpak en waar is nog ondersteuning van de leerkracht bij nodig? Zien we het kind groeien op creatief en sociaal vlak? Per periode stemt de eigen leerkracht aanbod en ondersteuning per kind af wat er nodig is. De leerkracht biedt lessen op aanvraag van het kind of wanneer de leerkracht ziet dat er toch meer instructie of begeleiding nodig is.

Tussen de bouwen is er een zogenaamde warme overdracht, zodra een kind doorstroomt naar een andere bouw. Op die manier kunnen we vanaf de start in de nieuwe bouw doorgaan met datgene dat al goed werkte. Dit resulteert in een eigen aanbod voor elk kind, waarbij de leerkracht aanmoedigt en bijstuurt.

Voor veel kinderen is deze aanpak voldoende.Wanneer we merken dat een kind, een groepje kinderen of een groep als geheel meer nodig heeft dan bieden we dit. Soms ziet de leerkracht precies wat er nodig is en kan deze dat zelfstandig bieden. Zo niet, dan kan er overleg plaatsvinden met de intern begeleider (IB’er) om uit te zoeken wat de beste aanpak is.In school is er ruimte om extra begeleiding (RT) en uitdaging (MB/HB) te bieden. In een klein groepje krijgen kinderen extra uitleg of uitdaging en begeleide inoefening op leerdoelen die nog niet voldoende beheerst worden. Leerkracht, IB’er en RT-ers werken hierbij samen om te bepalen welke kinderen behoefte hebben aan deze intensievere begeleiding. We leggen de doelen waaraan gewerkt wordt én onze aanpak in én buiten de klas vast in notities en handelingsplannen.

Daarbij kunnen we rekenen op de hulp van ons samenwerkingsverband Unita. Zij staan voor ons klaar met advies en denken met ons mee wanneer we twijfelen over de beste aanpak voor dit ene kind. Daarnaast biedt Unita ook verschillende begeleidingsmogelijkheden voor individuele kinderen. Wanneer we de hulp van Unita inschakelen, gaat dit altijd in overleg met u als ouder.

Om er zeker van te zijn dat we alle kinderen zien en op tijd zien of onze aanpak werkt, hebben we verschillende momenten waarop we stilstaan bij onze aanpak. De leerkracht observeert dagelijks in de klas en past hier het individuele aanbod op aan. We hebben verschillende meetmomenten (bv tussentoetsen, die de kinderen op een individueel moment maken en seizoensdictees die klassikaal worden afgenomen). De lijn van de leerkracht geeft ons tevens houvast in het structurele aanbod wat elke leerling nodig heeft en past hier wederom het individuele aanbod op aan. Op vaste momenten in het schooljaar houdt elke leerkracht een groepsbespreking én een kindbespreking met de intern begeleiderWe nemen niet-methodetoetsen af, dit doen we tweemaal per jaar bij alle kinderen. Tweemaal per jaar analyseren we als team alle verzamelde informatie tijdens de opbrengstvergaderingen.