Vakleerkrachten

Op de BMS vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ook ontwikkelen op andere gebieden, zoals handvaardigheid, muziek en gym.

Handvaardigheid op de BMS

Op de BMS krijgen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 handvaardigheidles van de vakleerkracht, volgens rooster. Deze lessen zijn bedoeld om de kinderen

  • in contact te brengen met verschillende materialen en technieken en de specifieke eigenschappen ervan te laten ervaren; 
  • vaardigheden aan te leren waarmee ze uiting kunnen geven aan hun eigen creativiteit en deze verder kunnen ontwikkelen;
  • door kunstzinnige oriëntatie waardering te laten ontwikkelen voor culturele en kunstzinnige uitingen in de samenleving.

De kinderen maken tijdens hun schooltijd uiteenlopende werkstukken, waarbij ze kennis maken met allerlei materialen (zoals textiel, papier verf, klei) en technieken (zoals knippen, naaien, plakken, knutselen). Materiaalgebruik en technieken zijn steeds afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de groepen. Zo worden de mogelijkheden tot expressie van de kinderen steeds groter. De handvaardigheidlessen worden gegeven in het handvaardigheidlokaal op de zolder van ons gebouw.

Bewegingsonderwijs op de BMS

Op de BMS wordt het bewegingsonderwijs gegeven op donderdag en vrijdag. Voor een optimale ontplooiing van de kinderen op dit gebied hebben wij gekozen voor een speciaal opgeleide vakleerkracht bewegingsonderwijs, die naast onze vaste leerkrachten de bewegingslessen verzorgt. Met bevoegde vakleekracht "gym" zet niet alleen aan tot bewegen, maar heeft ook oog voor bewegen op de juiste manier van bewegen. De vakleerkracht is meer dan wie ook in staat de kinderen individueel te begeleiden bij de ontwikkeling van hun motorische en sociale vaardigheden, weet eventuele achterstanden tijdig op te sporen en passend onderwijs te bieden.

Muziekonderwijs op de BMS

Alle groepen op de BMS krijgen gemiddeld wekelijks 30 minuten muziekles. We maken in de onderbouw gebruik van een vakleerkracht muziek. In de midden- en bovenbouw werken we veelal met projectmatig muziekonderwijs samen met de Gooische muziekschool. We hebben in ons gebouw een prachtig speellokaal met podium. Er wordt gezongen, geluisterd, gedanst, gespeeld, geïmproviseerd, gepresenteerd en geëxperimenteerd. 

De school is in het bezit van een mooie piano en allerlei andere ondersteunende instrumenten en middelen om de lessen afwisselend en van deze tijd te laten zijn, zoals slagwerk, zangmicrofoons, een gitaar en een drumstel. 

Met het unieke aanbod van structurele muziekles stimuleert de BMS de kinderen in hun muzikale en brede ontwikkeling.