Oudervereniging

Vrijwillige ouderbijdrage  

De BMS vraagt al sinds vele jaren aan de ouders en verzorgers van de kinderen die op de BMS zitten een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt geïnd door de Vereniging Ouderbijdragen Bussumse Montessorischool (hierna ook: “vereniging” of “vereniging ouderbijdragen”). Deze vereniging wordt gevormd door alle ouders van leerlingen van de school en wordt bestuurd door ouders; de vereniging bepaalt aan welke doelen en projecten de ouderbijdrage wordt besteed binnen de school. De Wet op het Primair Onderwijs laat dit ook toe en stelt onder andere in artikel 40.1 dat van ouders en verzorgers een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd.

Naast de Wet op Primair Onderwijs, conformeert de BMS zich ook aan de uitgangspunten die geformuleerd zijn in de richtlijn Vrijwillige Ouderbijdrage van de PO raad:1. Het schoolbestuur waarborgt de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedere leerling en draagt daarmee zorg dat, hoewel vrijwillig, financiële ouderbijdragen niet leiden tot (impliciete) drempels voor de toegankelijkheid van het onderwijs, of onderwijs gericht op specifieke onderwijsbehoeften.2. De ouderbijdrage is te allen tijde vrijwillig. Het bestuur van de vereniging ouderbijdrage en de school vermelden dit expliciet in de communicatie naar ouders/verzorgers.3. Leerlingen worden (omwille van het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage) nooit uitgesloten van enige activiteit die valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, dit betreft naast het reguliere onderwijsprogramma ook de extra aangeboden (onderwijs)activiteiten.4. Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld, en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders aan het onderwijs ook middels instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.

Waarom wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd en is deze bijdrage zeer waardevol voor de BMS? De BMS wil optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan de individuele eigenschappen van het kind en kwalitatief goed onderwijs geven op basis van de principes van het Montessorionderwijs. Hiervoor is meer geld nodig dan de financiering van de overheid alleen die wordt gebruikt om reguliere onderwijsactiviteiten te bekostigen. Daarom dragen de ouders van de BMS ieder jaar financieel bij in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. Met de jaarlijkse ouderbijdrage worden de extra activiteiten voor de kinderen gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn:- buitenschoolse activiteiten zoals schoolkamp, schoolreisjes, sinterklaas en kerst- cultuur op de BMS; culturele activiteiten zoals kinderboekenweek, theatervoorstelling, en een museum bezoek- onderwijs ondersteunende activiteiten zoals handvaardigheid en muziekles- projecten zoals de moestuin, eenmalige aanschaf extra ICT middelen etc.- extra onderwijsondersteunende leermiddelen zoals montessori materiaal, bibliotheeksysteem en bibliotheekboeken. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar de school en de kinderen hebben deze heel hard nodig om de doelstellingen te behalen, de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en om de extra zaken te bekostigen die onze Montessorischool bijzonder maken.

Solidariteit

Ondanks dat het een vrijwillige bijdrage is hopen we op en verwachten we een solidariteitsgevoel bij de ouders en verzorgers van de kinderen op de BMS. Om dit solidariteitsgevoel te versterken wordt de vrijwillige bijdrage gevraagd naar financiële draagkracht.

Hoogte van de vrijwillige algemene ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt per kalenderjaar (en dus niet per schooljaar) vastgesteld en geïnd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage per kalenderjaar is momenteel:

Gezinssituatie  Toelichting  Categorie  Ouderbijdrage per leerling 
Tot 1x modaal  Bruto gezinsinkomen lager dan € 37.000  A € 100
Meer dan 1x maar minder dan 2x modaal  Bruto gezinsinkomen hoger dan € 37.000 maar lager dan € 74.000  B € 175
Meer dan 2x modaal  Bruto gezinsinkomen hoger dan € 74.000  C € 250 
Financieel niet in staat om
minimale bijdrage van € 100
per leerling te betalen
Graag ontvangen we bij uw
categorie opgave wat wel of niet
mogelijk is
D Conform
opgave
Principieel tegen betalen van
vrijwillige ouderbijdrage
Graag ontvangen we bij uw
categorie opgave een toelichting
waarom u niet bereid bent een
vrijwillige ouderbijdrage te
betalen
E N/A

 

Voor kinderen die in het laatste schooljaar (groep 8) zitten, wordt er, voor het laatste kalenderjaar dat het kind nog op school zit, een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd naar rato van het aantal maanden dat hij/zij nog op de school zit.

Hetzelfde geldt voor kinderen die halverwege het kalenderjaar starten op de BMS. Ook voor deze kinderen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd naar rato van het aantal maanden dat hij/zij op de school zit in zijn/haar eerste kalenderjaar.

Voor de kinderen die de school vroegtijdig verlaten, bestaat geen recht op teruggave van (een gedeelte van) de ouderbijdrage.

De BMS streeft er naar om jaarlijks in maart het betaalverzoek via Club Collect uit te sturen. Zie ook onder Inningsproces. Indien gewenst, kan er gekozen worden om gespreid, in drie termijnen, te betalen.

Verantwoording

Elk jaar wordt in oktober/november de jaarlijkse begroting voor het nieuwe boekjaar besproken in de ALV. Onderdeel van de voorgestelde begroting is het voorstel voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze van besteding voor het betreffende jaar. In de begroting wordt in principe altijd de vrijwillige ouderbijdrage neutraal in de exploitatie opgenomen. Dat wil zeggen dat de kosten gelijk zijn aan de inkomsten vanuit de ontvangen bijdragen.

De verantwoording van de werkelijke inkomsten en kosten in relatie tot de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks opgenomen in het bestuursverslag. Daarnaast wordt deze verantwoording toegelicht in de ALV, die rond mei wordt gehouden.

Klik hier voor de ALV notulen 2022.

Inningsproces

Inningsproces De BMS heeft ter ondersteuning in het inningsproces van de verschillende bijdragen een contract afgesloten met Club Collect, een externe partij die een online inningssysteem aanbiedt. Al veel verenigingen en scholen maken van deze partij gebruik. Ze hebben bewezen dat ze zorgvuldig omgaan met de informatie die in hun veilige systeem wordt opgeslagen.

De bedragen die u via het Club Collect proces betaalt aan de BMS komen in eerste instantie terecht op een derdenrekening, welke is beschermd in geval van een eventueel faillissement van Club Collect. Vervolgens worden de geïnde bedragen wekelijks door Club Collect overgemaakt op de bankrekening van de BMS.