MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden en heeft inspraak op beleidskwesties van de school. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. 

Wij zijn een professionele MR die tijdig en volledig geïnformeerd wordt en proactief reageert op de actualiteit op onze school. Wij zijn een volwaardige (gesprek)partner en klankbord van de directie. Wij kennen onze rechten en plichten en stellen die in dienst van kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Wij behartigen de belangen van kinderen, medewerkers en ouders. De MR zoekt verbinding met alle partijen om van daaruit met elkaar samen te werken. Wij richten ons vooral op het vergroten van de openheid en het verbeteren van communicatie met het bestuur, directie, medewerkers en ouders. Als wij beleid toetsen gaan wij uit van respectvolle samenwerking tussen alle betrokkenen. Tijdens de vergaderingen die om de 6-8 weken plaatsvinden sluiten de directeur en meerscholendirecteur aan.

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
Floryt van Wesel (voorzitter)
Astrid Bijl
Pim Vijftigschild

Leerkrachtgeleding
Patricia Langenkamp
Anique van Neer (afgevaardigde namens de BMS voor de GMR - zie hieronder)
Renske Kohler

GMR


De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen vallend onder Talent Primair een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft. De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. Het kan bijvoorbeeld gaan over langer termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie. Een voorgenomen besluit wordt door het bestuur van Talent Primair eerst voorgelegd aan de GMR. Na ingewonnen advies dan wel verkregen instemming kan het bevoegd gezag een voorgenomen besluit bekrachtigen of intrekken of voorleggen (bij verschil van mening) aan de geschillencommissie. Ook kan de GMR ongevraagd advies geven aan het bestuur. Het bestuur is dan verplicht hierop te reageren.Elk schooljaar legt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag.