Klachtenregeling / Interne contactpersoon (IVP)

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon (IVP) op school. De IVP luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Elke ouder of leerling kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen op de Bussumse Montessorischool zijn: Mariska Putters (leerkracht BBA) en Brenda Rebel (leerkracht MBD)

De externe vertrouwenspersoon

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De EVP heeft geheimhoudingsplicht. Voor Talent Primair zijn de heer Hans van Holland (h.vanholland@cedgroep.nl) en mevrouw Sonja Deutz (s.deutz@cedgroep.nl) de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep en naast hun emailadres ook bereikbaar via:T      (010) 407 15 99W         www.cedgroep.nl      CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam.

Talent Primair heeft zich ook aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: 

  • (on)gegrondheid van de klacht; 

  • het nemen van maatregelen; 

  • overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen

Probeert u een klacht in eerste instantie op te lossen met de persoon zelf. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur of de meerscholendirecteur. Ook kan u rechtstreeks naar een interne contactpersoon gaan of in het laatste geval naar de klachtencommissie.

Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar www.talentprimair.nl